رفتن به محتوای اصلی
x

مركز تشخیص زود هنگام و پیشگیری سرطان

در سال ۱۳۹۸ با توجه به سیاست های وزارت متبوع در ارائه خدمات پیشگیری و تشخیص زودهنگام سرطان در مراکز جامع سرطان ، این واحد در مجموعه پیشگیری و تشخیص زودهنگام سرطان به منظور گسترش اطلاع رسانی به جامعه و آگاهی بخشی ، کاهش بار بیماری ناشی از سرطان در استان ، تامین دسترسی به خدمات پیشگیری سرطان به بهره برداری گردید.(واحد تشخیص زود هنگام و پیشگیری سرطان پستان به عنوان زیر مجموعه این واحد از سال 1398 به صورت فعال در حال فعالیت می باشد.) در حال حاضر کلیه خدمات مربوط به پیشگیری و غربالگری سرطان های سینه، رحم و کولورکتال در این واحد انجام میشود