previous pauseresume next

کمیته انتقال خون

روز سه شنبه ۱۴ شهریور ماه ساعت ۱۱ صبح کمیته انتقال خون درجهت برنامه تحول نظام سلامت با حضور مدیر و اعضاي اين كميته در سالن شورای بیمارستان تشكيل گردید

جلسه مدیریت پرستاری با سرپرستاران

روز دوشنبه ۱۳ شهریور ماه ساعت ۹:۳۰ صبح مدیریت پرستاری جلسه ای با سرپرستاران بیمارستان در سالن شوری برگزار نمودند

کلاس مشکلات عضلانی و اسکلتی

روز دوشنبه ۱۳ شهریور ماه ساعت ۸:۳۰ صبح کلاس مشکلات عضلانی و اسکلتی با سخنرانی سرکار خانم طباخان در سالن آمفی تئاتر بیمارستان برگزار گردید

کمیته ارتقاءکیفیت مستند سازی پرستاری

روز یکشنبه ۱۲ شهریور ماه ساعت ۱۱ صبح کمیته ارتقاء کیفیت مستند سازی پرستاری درجهت برنامه تحول نظام سلامت با حضور مدیر و اعضاي اين كميته در دفتر ریاست بیمارستان تشكيل گردید

کمیته سیاست گزاری بیمارستان

روز شنبه ۱۱ شهریور ماه ساعت ۸:۳۰ صبح کمیته سیاست گزاری بیمارستان درجهت برنامه تحول نظام سلامت با حضور رئیس و اعضاي اين كميته در دفتر ریاست بیمارستان تشكيل گردید

اولین کارگاه آموزشی رژیم درمانی و حمایتهای بالینی در سرطان

اولین کارگاه آموزشی رژیم درمانی و حمایتهای بالینی در سرطان جهت کارشناسان تغذیه دانشگاههای علوم پزشکی اصفهان ، کاشان و شهرکرد به مدت سه روز در این بیمارستان برگزار گردید

کمیته بهداشت

روز یکشنبه ۵ شهریور ماه ساعت ۱۰ صبح کمیته بهداشت درجهت برنامه تحول نظام سلامت با حضور مدیر و اعضاي اين كميته در سالن شورای بیمارستان تشكيل گردید

کمیته مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات

روز یکشنبه ۵ شهریور ماه ساعت ۸:۳۰ صبح کمیته مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات درجهت برنامه تحول نظام سلامت با حضور مدیر و اعضاي اين كميته در سالن شورای بیمارستان تشكيل گردید

کمیته ارتقا کیفیت مستند سازی پزشکان

روز شنبه ۴ شهریور ماه ساعت ۸:۳۰ صبح کمیته ارتقا کیفیت مستند سازی پزشکان درجهت برنامه تحول نظام سلامت با حضور رئیس و اعضاي اين كميته در دفتر ریاست بیمارستان تشكيل گردید

دوره آموزشی ارزشیابی کارکنان

روز یکم و دوم شهریور ماه دوره آموزشی ارزشیابی کارکنان با سخنرانی سرکار خانم احمدی در سالن آمفی تئاتر بیمارستان برگزار گردید

صفحه‌ها

اشتراک در مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی امید RSS