previous pauseresume next

تقدیر و تشکر از خیرین حوزه سلامت

روزپنج شنبه۴مرداد ماه از خیرین حوزه سلامت توسط مسئولین بیمارستان تقدیر و تشکر بعمل آمد

کلاس پیشگیری و مراقبت از زخم بستر

روز۳و۴مرداد ماه کلاس پیشگیری و مراقبت از زخم بستر با سخنرانی آقای صبوری در آمفی تئاتر بیمارستان برگزار گردید.

کمیته اخلاق پزشکی

روزدو شنبه۱مرداد ماه ساعت۸:۳۰صبح کمیته اخلاق پزشکی درجهت برنامه تحول نظام سلامت با حضور اعضای این کمیته در سالن شورا برگزار گردید.

جلسه مدیر و مسئول خدمات بیمارستان باپرسنل خدمات

روزسه شنبه۳۱ تیر ماه ساعت ۱۳:۳۰ مدیر و مسئول خدمات بیمارستان،جلسه ای باپرسنل خدمات درسالن آمفی تئاتربیمارستان برگزار نمودند

کمیته سیاست گزاری بیمارستان

روز شنبه۳۱تیر ماه ساعت۸:۳۰صبح کمیته سیاست گزاری بیمارستان درجهت برنامه تحول نظام سلامت با حضور رئیس و اعضای این کمیته در دفتر ریاست برگزار گردید.

برگزاری کلاسهای آموزشی

روز پنج شنبه ۲۸تیرماه ساعت۸صبح الی ۱۱:۳۰کلاسهای آموزشی اصول کار با دستگاه مانیتورینگ ، اهمیت رژیم درمانی و ارزیابی وضعیت تغذیه در بیماران بستری ، آشنایی باعوارض داروی اربیتوکس ، آشنایی با شرح وظایف پرستاری  با سخنرانی کارشناسان بیمارستان در سالن آمفی تئاتر برگزار گردید.

برگزاری معاینات سالیانه  طب کار

معاینات سالیانه  طب کار جهت کلیه پرسنل بیمارستان با همکاری مرکز تخصصی طب کار و بیماریهای شغلی به مدت یک ماه در بیمارستان برگزار گردید

کلاس آشنایی با اوراق پرونده های بستری

روز  دوشنبه۲۵تیر ماه ساعت۸:۳۰ صبح کلاس آشنایی با اوراق پرونده های بستری با سخنرانی سر کارخانم حسینی جهت منشی های بخشها در سالن شورای بیمارستان برگزار گردید.

 جلسه رئیس بیمارستان با پزشکان عمومی

روز یکشنبه۲۴تیر ماه ساعت۱۱:۳۰ صبح، رئیس بیمارستان جلسه ای با پزشکان عمومی بیمارستان در دفتر ریاست برگزار نمودند

برگزاری کلاسهای آموزشی

روز یگشنبه ۲۴تیرماه ساعت۸صبح الی ۱۱:۳۰کلاسهای آموزشی اهمیت رژیم درمانی و ارزیابی وضعیت تغذیه به بیمار ، اصول کار با دستگاه مانیتورینگ قلبی ، آشنایی با شرح وظایف رده های پرستاری با سخنرانی کارشناسان بیمارستان در سالن آمفی تئاتر برگزار گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی امید RSS