previous pauseresume next

بازدید رئیس گروه بیماریهای غیر واگیر دار وزارت بهداشت از بخشهای بیمارستان 

روزیکشنبه ۲۷ مرداد ماه رئیس گروه بیماریهای غیر واگیر دار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از بخشهای بیمارستان بازدید نمودند.

ارزیابی عملکرد بیمارستان توسط دانشگاه علوم پزشکی ایران

روزپنج شنبه۲۴مرداد ماه تیم ارزیابی عملکرد دانشگاه علوم پزشکی ایران جهت ازیابی آموزشی از بخشهای بیمارستان بازدید نمودند

کلاس آموزشی تفسیرCBC

روزپنج شنبه۲۴مرداد ماه ساعت۹:۳۰صبح کلاس آموزشی تفسیرCBC با سخنرانی جناب آقای شفیعی درسالن آمفی تئاتر بیمارستان برگزار گردید

کلاس آموزشی مبانی اخلاق حرفه ای و ارتباط موثر

روزپنج شنبه۲۴مرداد ماه ساعت۸:۳۰صبح کلاس آموزشی مبانی اخلاق حرفه ای و ارتباط موثر با سخنرانی سرکار خانم عندلیب درسالن آمفی تئاتر بیمارستان برگزار گردید

انتقال اورژانس بیمارستان به بخش جدید

روزسه شنبه۲۲مرداد ماه همزمان با عید سعید قربان اورژانس بیمارستان به بخش جدید انتقال یافت 

بازدید آقای دکتریوسفی عضو هیات رئیسه ارزی وزارت بهداشت از بخش رادیوانکولوژی

روزسه شنبه۲۲مرداد ماه ساعت۱۱:۳۰صبح جناب آقای دکتریوسفی عضو هیات رئیسه ارزی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از بخش رادیوانکولوژی بازدید نمودند.

کلاس آموزشی اصول کار با تجهیزات پزشکی

روزسه شنبه۲۲مرداد ماه ساعت۸:۳۰صبح کلاس آموزشی اصول کار با تجهیزات پزشکی با سخنرانی سرکار خانم کریمی درسالن آمفی تئاتر بیمارستان برگزار گردید

کمیته آموزش علوم پزشکی بیمارستان

روزیکشنبه ۲۰ مرداد ماه ساعت۹:۳۰صبح کمیته آموزش علوم پزشکی بیمارستان درجهت برنامه تحول نظام سلامت با حضور رئیس و اعضای این کمیته در سالن شورای بیمارستان برگزار گردید.

جلسه اعضاء هیات علمی گروه خون و سرطان با اعضاء هیات علمی گروه قلب و عروق

روزیکشنبه۲۰مرداد ماه ساعت۸:۳۰صبح اعضاء هیات علمی گروه خون و سرطان بالغین ،جلسه ای با اعضاء هیات علمی گروه قلب و عروق دانشکده پزشکی در سالن شورای بیمارستان برگزار نمودند

کلاس بدو ورود فراگیران

روزیکشنبه۲۰مردادماه ساعت۸:۳۰الی۱۱صبح کلاس بدو ورود فراگیران با سخنرانی سرکار خانمها قاسمی،اسدسلیمانی،طباخان،اکبری و محب درسالن شورای بیمارستان برگزار گردید

صفحه‌ها

اشتراک در مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی امید RSS