previous pauseresume next

کمیته سیاست گزاری بیمارستان

روز شنبه۱۹آبان ماه ساعت۸:۳۰صبح کمیته سیاست گزاری بیمارستان درجهت برنامه تحول نظام سلامت با حضور رئیس و اعضای این کمیته در دفتر ریاست برگزار گردید.

کمیته رفاهی بیمارستان

روز دوشنبه۱۴آبان ماه ساعت۱۱صبح کمیته رفاهی بیمارستان درجهت برنامه تحول نظام سلامت با حضور مدیر و اعضای این کمیته در دفتر ریاست برگزار گردید.

جلسه مدیریت پرستاری با سرپرستاران و سوپروایزرها

روزدوشنبه ۱۴آبان ماه ساعت۹صبح،جلسه مدیریت پرستاری با سرپرستاران,سوپروایزرها وبا حضور مدیربیمارستان در سالن شورای بیمارستان برگزار گردید.

استعلام واگذاری خرید خدمات آسانسورها

استعلام واگذاری خرید خدمات سرویس و نگهداری آسانسورها

کلاس مهارتهای ارتباطی

روز چهارشنبه۲۵مهر ماه ساعت۱۰ صبح کلاس مهارتهای ارتباطی با سخنرانی سرکار خانم دلوی در سالن شورای بیمارستان برگزار گردید.

کمیته سپاس 

روز چهارشنبه۲۵مهرماه ساعت۹صبح کمیته سپاس درجهت برنامه تحول نظام سلامت با حضور مدیر و اعضای این کمیته در دفتر ریاست برگزار گردید.

کلاس بهداشت دست

روز چهارشنبه۲۵مهر ماه ساعت۸:۳۰ صبح کلاس بهداشت دست با سخنرانی سرکار خانم اکبری در سالن آمفی تئاتر بیمارستان برگزار گردید.

جلسه شورای آموزشی بیمارستان

روز چهارشنبه ۲۵مهر ماه ساعت۸صبح، جلسه شورای آموزشی بیمارستان با حضور رئیس و اعضاء در سالن شورا برگزار گردید.

کمیته مرگ و میر اطفال

روزسه شنبه۲۴مهرماه ساعت۱۱:۳۰صبح کمیته مرگ و میر اطفال درجهت برنامه تحول نظام سلامت با حضور اعضای این کمیته در دفتر ریاست برگزار گردید.

کمیته سپاس

روزسه شنبه۲۴مهرماه ساعت۱۰:۳۰صبح کمیته سپاس درجهت برنامه تحول نظام سلامت با حضور مدیر و اعضای این کمیته در دفتر ریاست برگزار گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی امید RSS