previous pauseresume next

کلاس مدیریت درد و پیشگیری در بیماریهای قلبی و عروقی

روز سه شنبه ۲۵ مهر ماه ساعت ۸:۳۰ صبح کلاس مدیریت درد و پیشگیری در بیماریهای قلبی و عروقی با سخنرانی سرکار خانم طباخان در سالن آمفی تئاتر بیمارستان برگزار گردید

کمیته بهبود کیفیت با سرپرستاران

روز دو شنبه ۲۴ مهر ماه ساعت ۹:۳۰ صبح کمیته بهبود کیفیت با سرپرستاران درجهت برنامه تحول نظام سلامت با حضور اعضاي اين كميته در سالن شورا تشكيل گردید

کمیته سیاست گزاری بیمارستان

روز یکشنبه ۲۳ مهر ماه ساعت ۱۱:۳۰ صبح کمیته سیاست گزاری بیمارستان درجهت برنامه تحول نظام سلامت با حضور رئیس و اعضاي اين كميته در دفتر ریاست بیمارستان تشكيل گردید

کلاس مراقبت پرستاری پایان عمر در بیماران مبتلا به سرطان

روز یکشنبه ۲۳ مهر ماه ساعت ۹:۳۰ صبح کلاس مراقبت پرستاری پایان عمر در بیماران مبتلا به سرطان باسخنرانی سرکار خانم زبرجد  در سالن آمفی تئاتر بیمارستان برگزار گردید

کلاس تحلیل نتایج آزمایشات خونی

روز  یکشنبه ۲۳ مهر ماه ساعت ۸:۳۰ صبح کلاس تحلیل نتایج آزمایشات خونی با سخنرانی سرکار خانم پژوه نیا در سالن آمفی تئاتر بیمارستان برگزار گردید

جلسه مدیریت با مسئولین واحدها

روز پنج شنبه ۲۰ مهر ماه ساعت ۹:۳۰ صبح مدیریت بیمارستان جلسه ای با مسئولین واحدهای اداری بیمارستان در سالن شوری برگزار نمودند

کلاس داروهای شیمی درمانی

روز پنج شنبه ۲۰ مهر ماه ساعت ۹:۳۰ صبح کلاس داروهای شیمی درمانی با سخنرانی سرکار خانم باباشاهی در سالن آمفی تئاتر بیمارستان برگزار گردید

کلاس مدیریت درد

روز پنج شنبه ۲۰ مهر ماه ساعت ۸:۳۰ صبح کلاس مدیریت درد با سخنرانی سرکار خانم طباخان در سالن آمفی تئاتر بیمارستان برگزار گردید

جلسه مسئول کنترل عفونت با رابطین کنترل عفونت

روز پنج شنبه ۲۰ مهر ماه ساعت ۸:۳۰ صبح مسئول  کنترل عفونت جلسه ای با رابطین کنترل عفونت بیمارستان در دفتر ریاست برگزار نمودند

کلاس برداشتن طحال در بیماران تالاسمی و عوارض آن

روز چهار شنبه ۱۹ مهر ماه ساعت ۱۰:۳۰ صبح کلاس برداشتن طحال در بیماران تالاسمی و عوارض آن باسخنرانی سرکار خانم محمودی در سالن بخش تالاسمی بیمارستان برگزار گردید

صفحه‌ها

اشتراک در مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی امید RSS