previous pauseresume next

چگونه از مولاي متقيان الگو بگيريم؟

جواني علي (ع) الگويي براي جوانان

مي گويند بايد از حضرت علي (ع) الگو بگيريم! اما چگونه؟!... من يک جوان هستم! يک جوان با خصوصيات خاص دوران جواني! يک جوان با شور و نشاط خاص اين دوران که به خنده و تفريح , به شور و احساست نياز دارد و الگویی که مرا به شور آورد
با تمام اين حرفها , باز هم الگو براي تو و براي همه , مولاي متقيان است : و بخصوص جواني شان

ایام البیض

وَ عَهِدْنا إِلى إِبْراهِیمَ وَ إِسْماعِیلَ أَنْ طَهِّرا بَیْتِیَ لِلطّائِفِینَ وَ اَلْعاکِفِینَ وَ اَلرُّکَّعِ اَلسُّجُودِ .

«و ما از ابراهیم و (فرزندش) اسماعیل پیمان گرفتیم که: خانه مرا براى طواف‌کنندگان و اعتکاف‌کنندگان و رکوع و سجده‌کنندگان (از هر پلیدى) پاک و پاکیزه کنید»۱.

این آیۀ مبارکه دلالت دارد بر این که طواف، اعتکاف، رکوع و سجود در یک سیاق و راستا بوده و محبوب و مطلوب پروردگارند

 

 

پیام تبریک رﺋﯿﺲ محترم مرکز بمناسبت میلاد حضرت علی(ع) و روز مرد

اﻣﺎم اول ﺷﯿﻌﯿﺎن، ﺣﻀﺮت اﻣﯿﺮ اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ، ﻋﻠﯽ (ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم) وﺟﻮد ﺑﺎ ﺑﺮﮐﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ زﻣﯿﻨﯿﺎن ﺑﻠﮑﻪ آﺳﻤﺎﻧﯿﺎن ﺑﺮ وﺟﻮدش اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

وﺟﻮدی ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻣﺎدر ﮔﺮاﻧﻤﺎﯾﻪ او ﺑﺪو ﻣﯽ ﺑﺎﻟﺪ و در ﮐﻨﺎر ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ را ﺑﻪ ﺣﻖ ﻓﺮزﻧﺪی ﮐﻪ در رﺣﻢ دارد ﻗﺴﻢ ﻣﯽ ​دھﺪ ﮐﻪ وﺿﻊ ﺣﻤﻞ را ﺑﺮ او آﺳﺎن ﮔﺮداﻧﺪ.
ﺧﺎﻟﻖ آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ ﺧﺎﻧﻪ را ﻣﯽ ﮔﺸﺎﯾﺪ (ﻧﻪ درب ﺧﺎﻧﻪ را) و ﻣﯿﮫﻤﺎﻧﺪار ﻣﺎدر و ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﮐﻌﺒﻪ زادﮔﺎه ﻣﻮﻟﻮدی ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اھﻞ آﺳﻤﺎن او را ﺑﮫﺘﺮ از زﻣﯿﻨﯿﺎن ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ
 

اسپری ضد عفونی کننده بدون مواد شیمیایی توسط یک پژوهشگر ایرانی تولید شد

یه گزارش راسخون ، حسین دخانی - مجری طرح ضدعفونی کننده های بدون مواد شیمیایی در گفتگو با مهر گفت: مواد ضد عفونی کننده بدون مواد شیمیایی به صورت اسپری برای اولین بار در ایران برای صنایع مختلف به تولید انبوه رسیده است.وی با بیان اینکه عموما پاک کننده ها به دلیل پایه شیمیایی که دارند مضر هستند و اثرات آن برای انسان مضر است، گفت: به همین دلیل به فکر تولید ماده ای جهت ضد عفونی کردن مصارف مختلف و البته بدون مواد شیمیایی افتادیم.

معرفی برنامه های نظام تحول سلامت(۳)

(۳)ارتقای کیفیت هتلینگ در بیمارستان‌های دولتی

وضعیت خدمات رسانی غیرپزشکی در بیمارستان‌های دولتی کشور در حال حاضر دچار کمبودهای جدی است. فرسودگی شدید ساختمان، تخت، تشک، کمد، میز، سرویش بهداشتی، تاسیسات (سیستم سرمایش و گرمایش)، پایین بودن کیفیت غذا و کمبود نیروی انسانی پرستار و کمک پرستار 

همایش روز جهانی تالاسمی

روز جمعه ۱۹ اردیبهشت ماه همایش روز جهانی تالاسمی توسط انجمن تالاسمی ایران باهمکاری ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺣﻀﺮت ﺳﯿﺪاﻟﺸﮫﺪاء(ع) درتالار هنر اصفهان با ﺣﻀﻮرﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐﺘﺮ اﺻﻐﺮی رﺋﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه، جناب آقای دکتر صانعی قائم مقام رئیس دانشگاه، ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺣﻤﯿﺪ اﻣﺎﻣﯽ رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺣﻀﺮت ﺳﯿﺪاﻟﺸﮫﺪاء(ع) ،ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﯽ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺣﻀﺮت ﺳﯿﺪاﻟﺸﮫﺪاء(ع) وتعدادی از خیرین برگزار گردید

معرفی برنامه های نظام تحول سلامت(۱,۲)

(۱)برنامه کاهش میزان پرداختی بیماران بستری در بیمارستان های دانشگاهی

در سال ۹۳ حدود ۸ میلیون  نفر از جمعیت کشور در بیمارستان های دولتی بستری خواهند شد که با توجه به متوسط هزینه بستری ۱۶۰۰۰۰۰۰ ریالی ،بیماران مجبور به پرداخت ۶۴۰۰۰۰ ریال به ازای هر پرونده می‌باشند. با اجرای این برنامه پرداختی بیماران ۱۶۰۰۰۰۰ریال خواهد شد .

معرفی برنامه های نظام تحول سلامت

(۱)ﮐﺎھﺶ ﻣﯿﺰان ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺴﺘﺮی در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی دوﻟﺘﯽ
(۲)ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺮوﯾﺞ زاﻳﻤﺎن طﺒﯿﻌﻲ
(۳)ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ ھﺘﻠﯿﻨﮓ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی دوﻟﺘﯽ
(۴)ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﭘﺰﺷﮑﺎن در ﻣﻨﺎطﻖ ﻣﺤﺮوم
(۵)ﺣﻀﻮر ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﻘﯿﻢ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎي دوﻟﺘﯽ
(۶)ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت وﯾﺰﯾﺖ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎی دوﻟﺘﯽ
(۷)ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﻔﺎظﺖ ﻣﺎﻟﯽ از ﺑﯿﻤﺎران ﺻﻌﺐ اﻟﻌﻼج، ﺧﺎص و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
(۸)ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﺗﺤﻮل ﺳﻼﻣﺖ

امام جواد علیه السلام

در دهم رجب سال ۱۹۵ هجرى جهان به نور قدوم امام جواد علیه السلام منور گشت. امام هشتم طبق سنت پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و پدرانش در گوش راست او اذان و در گوش چپش اقامه گفت. 

آن حضرت آن شب را تا به صبح در کنار گهواره فرزندش بود و با او نجوا مى‏‌کرد و اسرار الهى و علوم غیبى را به او تعلیم مى‏‌داد.

امام هشتمِ شیعیان، نام مولودش را به نام جدش رسول الله «محمد» گذاشت. 

برگزاری كميته مدارك پزشكی

روز شنبه ۲۰ اردیبهشت ماه ساعت ۱۰ صبح کمیته مدارک پزشکی با حضور رﺋﯿﺲ و مدیر مركز و اعضاي اين كميته در سالن شورا تشكيل گردید.ابتدای جلسه در خصوص اصلاح فرایند نیروی انسانی در بخش مدارک پزشکی تصمیم گیری گردید و در ادامه مصوبات جلسه قبل پیگیری شد

صفحه‌ها

اشتراک در مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی امید RSS