previous pauseresume next

جلسه teamwork سرطان

روز سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ماه ساعت ۹ صبح جلسه teamwork سرطان با حضور اعضای هیئت علمی بیمارستان در سالن شورا برگزار گردید.

کلاس ایمنی در استفاده از مواد شیمیایی

روز دو شنبه ۲۴ اردیبهشت ماه ساعت۸:۳۰ صبح کلاس ایمنی در استفاده از مواد شیمیایی با سخنرانی سرکارخانمهاباقری و دهقانپور در سالن آمفی تئاتربیمارستان برگزار گردید.

 جلسه مدیر بیمارستان با مسئولین واحدهای پشتیبانی

روز یکشنبه ۱۹ اردیبهشت ماه ساعت ۱۰:۳۰ صبح،مدیر بیمارستان جلسه ای با مسئولین واحدهای پشتیبانی در سالن شورا برگزار نمودند

جلسه آموزشی بازدید ادواری و سنجه ها

روز یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه ساعت ۸:۳۰ صبح جلسه آموزشی درخصوص بازدید ادواری و سنجه های مربوط به آن جهت  کمک بهیاران در سالن شورای بیمارستان برگزار گردید

جلسه مسئول واحد بهبود کیفیت با مدیریت پرستاری و سرپرستاران

روز چهار شنبه ۱۹ اردیبهشت ماه ساعت ۱۱ صبح مسئول واحد بهبود کیفیت جلسه ای با مدیریت پرستاری و سرپرستاران بیمارستان درخصوص بازدید ادواری و سنجه های مربوط به آن در سالن شورای بیمارستان برگزار نمودند

کمیته مرگ ومیر بزرگسالان

روز چهار شنبه ۱۹اردیبهشت ماه ساعت۹ صبح کمیته مرگ ومیر بزرگسالان بیمارستان درجهت برنامه تحول نظام سلامت با حضور قائم مقام رئیس اعضای این کمیته در سالن شورا برگزار گردید.

جلسه مسئولین بیمارستان با پرسنل خدمات

 

روز چهار شنبه ۱۹ اردیبهشت ماه ساعت ۸:۳۰ صبح مسئولین بیمارستان جلسه ای با پرسنل خدمات درخصوص بازدید ادواری و سنجه های مربوط به آن در سالن آمفی تئاتر بیمارستان برگزار نمودند

کمیته مرگ ومیراطفال بیمارستان

روز سه شنبه ۱۸اردیبهشت ماه ساعت۱۱ صبح کمیته مرگ ومیراطفال بیمارستان درجهت برنامه تحول نظام سلامت با حضور اعضای این کمیته در سالن شورا برگزار گردید.

تجلیل از واحد اطلاعات سلامت

روز دوشنبه ساعت ۹:۳۰ صبح به مناسبت روز مدارک پزشکی ، مسئولین بیمارستان با حضور در واحد اطلاعات سلامت از کارکنان آن واحد تجلیل نمودند.

جلسه مدیریت پرستاری با سوپروایزرهای بیمارستان

روز سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ساعت ۹:۳۰ صبح،مدیریت پرستاری جلسه ای با سوپروایزرهای بیمارستان در دفتر پرستاری بیمارستان برگزار نمودند

صفحه‌ها

اشتراک در مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی امید RSS