previous pauseresume next

کمیته مستند سازی پزشکان

روزشنبه۲۱بهمن ماه ساعت۸:۳۰ صبح کمیته مستند سازی پزشکان درجهت برنامه تحول نظام سلامت با حضور رئیس و اعضای این کمیته در دفتر ریاست برگزار گردید.

کمیته پرسنلی بیمارستان

روزپنج شنبه ۱۹ بهمن ماه ساعت ۱۱ صبح کمیته پرسنلی بیمارستان درجهت برنامه تحول نظام سلامت با حضور رئیس و اعضای این کمیته در دفتر ریاست برگزار گردید .

کلاس مدیریت پسماند

روزپنج شنبه ۱۹ بهمن ماه ساعت ۱۰:۳۰ صبح کلاس مدیریت پسماند با سخنرانی سرکار خانم دهقان پور در سالن آمفی تئاتربیمارستان برگزار گردید.

کلاس مراقبت فیزیولوژیک و مانیتورینگ مدام بیماران حاد

روز پنج شنبه ۱۹ بهمن ماه ساعت ۹:۳۰ صبح کلاس مراقبت فیزیولوژیک و مانیتورینگ مدام بیماران حاد با سخنرانی سرکار خانم اکبری در سالن آمفی تئاتربیمارستان برگزار گردید.

کمیته مرگ ومیر

روز پنج شنبه ۱۹ بهمن ماه ساعت۹ صبح کمیته مرگ ومیر درجهت برنامه تحول نظام سلامت با حضور رئیس و اعضای این کمیته در سالن شورا برگزار گردید.

کلاس مدیریت بحران

روز پنج شنبه ۱۹ بهمن ماه ساعت ۸:۳۰ صبح کلاس مدیریت بحران با سخنرانی جناب آقای شفیعی در سالن آمفی تئاتربیمارستان برگزار گردید.

کمیته دستورالعمل ها و آیین نامه ها

روز چهارشنبه ۱۸ بهمن ماه ساعت۱۰ صبح کمیته دستورالعمل ها و آیین نامه ها درجهت برنامه تحول نظام سلامت با حضور اعضای این کمیته در سالن شورا برگزار گردید.

جلسه شورای پژوهشی بیمارستان

روز سه شنبه ۱۷ بهمن ماه ساعت۱۱ صبح جلسه شورای پژوهشی بیمارستان درجهت برنامه تحول نظام سلامت با حضور رئیس و اعضای این شورا در سالن بیمارستان برگزار گردید.

کلاس مراقبت فیزیولوژیک و مانیتورینگ مدام بیماران حاد

روز سه شنبه ۱۷ بهمن ماه ساعت ۱۰:۳۰ صبح کلاس مراقبت فیزیولوژیک و مانیتورینگ مدام بیماران حاد با سخنرانی سرکار خانم اکبری در سالن آمفی تئاتربیمارستان برگزار گردید.

کمیته بهداشت

روز سه شنبه ۱۷ بهمن ماه ساعت۱۰ صبح کمیته بهداشت درجهت برنامه تحول نظام سلامت با حضور مدیر و اعضای این کمیته در سالن شورا برگزار گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی امید RSS