previous pauseresume next

کمیته بهبود کیفیت

به گزارش روابط عمومی مرکز ۱۵ آذر ماه کمیته بهبود کیفیفت با موضوع آماده سازی داروهای شیمی درمانی و فرآیند راه اندازی کلین روم ( clean room ) در سالن شورا با حضور ریاست و مدیرت محترم مرکز و اعضای کمیته برگزار گردید.