previous pauseresume next

کمیته بهبود کیفیت فرآیندهای ICU

به گزارش روابط عمومی مرکز ۹ دی ماه کمیته بهبود کیفیت با موضوع فرآیندهای ICU در سالن شورا با حضور ریاست و مدیریت محترم بیمارستان و اعضای کمیته برگزار گردید .