previous pauseresume next

واحد نظارت بر درمان

 

نام ونام خانوادگی:           مریم امامی

سمت:                         مسئول واحد نظارت بر درمان

تحصیلات:                       کارشناس پرستاری

تلفن:                            ۳۲۳۵۰۲۱۰-۰۳۱

شماره داخلی:                ۲۰۰۸

************************************************************************

شرح وظیفه کارشناس مسئول امور درمان

 

 1. برنامه ریزی و ارائه طرح برای ارتقاء کیفی و کمی امور درمانی در سطح بیمارستان
 2. پیگیری مسائل و مشکلات تشخیصی و درمانی موجود در بیمارستان جهت طرح در کمیته های مرتبط
 3. پیگیری و نظارت بر برنامه ریزی طرح های کوتاه مدت و دراز مدت و فعالیتهای درمانگاه کلینیکی و پاراکلینیکی که در کمیته تصویب شده و یا دستور ریاست مرکز می باشد با توجه به امکانات هریک از آنها به منظور ایجاد سهولت پذیرش بیماران و رضایتمندی ارباب رجوع
 4. بررسی ضرورت گسترش واحدهای تشخیصی درمانی در بیمارستان و ارائه گزارش به ریاست مرکز یا طرح در کمیته ها
 5. نظارت و کنترل مستمر بر نحوه ارائه خدمات تشخیصی درمانی در بیمارستانها
 6. پیگیری و نظارت و تامین خدمات مربوط به امور بیماران خاص در بیمارستان اعم از بیماران سرطانی،
  تالاسمی
  هموفیلی و ...
 7. نظارت بر چینش، تامین و توزیع نیروی انسانی در بخش های درمانی بیمارستان با همکاری مسئولین
  قسمت ها و ارائه گزارش جهت تامین نیرو به ریاست بیمارستان
 8. بررسی و ارائه گزارش جهت تامین تجهیزات پزشکی و انجام امور کارشناسی مربوطه با توجه به نیاز مرکز و درخواست مسئولین قسمت ها
 9. نظارت بر برقراری نظام آماری و اطلاعات کامل و مکفی در مورد کلیه امور تشخیصی درمانی بیمارستان و بکارگیری نرم افزارهای روز
 10. نظارت بر ایجاد هماهنگی های های درون بخشی و بین بخشی جهت ارتقاء سطح کیفی امور در بیمارستان
 11. نظارت بر انجام هماهنگی های لازم جهت اجرای دستورالعمل و مقررات ابلاغی بهداشتی درمانی از وزارتخانه و یا دانشگاه علوم پزشکی
 12. نظارت بر به کارگیری و شناسایی پزشکان واجد شرایط و ارائه گزارش به ریاست بیمارستان جهت گزینش و مشارکت در فرآیند جذب و بکارگیری آنها مطابق فرآیند بکارگیری
 13. توضیح و توجیه مسائل مربوط به تعرفه های پزشکی و رسیدگی به تخلفات و شکایات در این زمینه و هماهنگی تعرفه ها با سایر ادارات بیمه
 14. مشارکت جدی در کمیته های بیمارستانی در جهت تحقق اهداف منظور شده برای کمیته های ذیربط
 15. بررسی،تجزیه و تحلیل شاخص های درمانی و برنامه ریزی جهت ارتقای مستمر شاخص های ارزشیابی
 16. هدایت گروههای درمانی و روسای بخش بستری از طریق جلسات و کمیته های بیمارستانی
 17. نظارت بر بخش های درمانی ،پاراکلینیکی و کلینیکی مرکز و درحوزه های واگذارشده به مراکز خصوصی.
 18. بررسی شکایات مراجعین در روند درمان بیماران
 19. نظارت بر امور درمان پزشکان درمانی مرکز
 20. نظارت بر روند فعالیت پزشکان مقیم
 21. برنامه ریزی و هماهنگی درمانگاه و کلینیک ویژه و بخش های سرپایی (دندانپزشکی، آندوسکوپی و ...)
 22. نظارت بر برنامه ریزی و حضور متخصصین محترم مقیم داخلی و دستیاران کشیک
 23. نظارت بر برنامه ریزی و حضور پزشکان محترم اورژانس
 24. دبیر شورای پرستاری
 25. سایر بندهای مندرج در چارت

نظارت بر کلیه فرآیندهای درمانی