previous pauseresume next

واحد توسعه تحقیقات بالینی

واحد توسعه تحقیقات بالینی

رسالت اصلی مراکز توسعه تحقیقات بالینی تسهیل روند پژوهش در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه هاست . یکی از راهکارهای تسهیل این روند، مجهز کردن پژوهشگران و افراد علاقه مند به پژوهش، به ابزارهای لازم برای انجام پژوهش است. مرکز توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان سیدالشهدا با توجه به رسالت و چشم انداز درازمدت خود برنامه توانمندسازی پژوهشی نیروی انسانی شاغل در بیمارستان را در دستور کار خود قرار داده است . بر اساس نیاز سنجی های انجام شده و بررسی وضعیت کنونی، نیروی انسانی در ۴ گروه هدف با نیازمندی های مشترک طبقه بندی شدند : اعضای هیئت علمی ، پرستاران ، فلوها و دستیاران.همچنین ایجاد بانک های اطلاعاتی مورد نیاز مراکز تحقیقاتی از سایر وظایف این مرکز می باشد و از دیگر فعالیت های بنیادی این مرکز تهیه گزارشی مستند از عملکرد یک دهه اخیر اعضاء محترم هیات علمی مرکز در ارتباط با عملکردهای پژوهشی ایشان و چاپ مقالات می باشد.

 

دستاورد های واحد توسعه و تحقیقات بالینی بیمارستان