previous pauseresume next

منشور حقوق کارکنان

منشور حقوق کارکنان

حق در این منشور به معنی اختیار، توانایی و مصونیت است و کارکنان می توانند در مواردی بزرگوارنه از حق خود بگذرند.

*   حق داشتن امنیت در برابر هرگونه تعرض و پرخاشگری گفتاری و کرداری

*   حق داشتن امنیت برای ایفای وظایف شغلی اعم از امنیت مالی، جانی و شغلی

*   حق حمایت و مساعدت قضایی از سوی مسئولین، در مواردی که به سبب انجام وظایف شغلی مورد پیگرد قرار می گیرند

*   حق امتناع از انجام دادن اعمال خلاف اصول و قواعد حرفه ای که موجب آسیب دیدن جسمی یا روحی بیمار می شود

*   حق تصمیم گیری بر پایه اصول علمی و قانونی پروتکل های مصوب و حق داشتن استقلال در تصمیم گیری ها در حدود شرح وظایف

*   حق برخورداری از سلوک مناسب و تکریم از سوی مسئولین، کارکنان، مأموران دولتی، بازرسان، بیماران و همراهان ایشان

*   حق برخورداری از بیمه

*   حق ارتقای درجه علمی براساس ضوابط

*   حق شکایت

*   حق برخورداری از مرخصی

*   حق برخورداری از امکانات رفاهی

*   حق بازخورد از ارزشیابی