previous pauseresume next

مدیریت خدمات پرستاری

نام ونام خانوادگی:          مهدی خسروی

سمت:                          مدیر خدمات پرستاری

تحصیلات:                     کارشناس پرستاری  

تلفن:                            ۳۲۳۵۰۲۱۰-۰۳۱

شماره داخلی:              ۲۰۰۵

 

**************************************************************************************************

۱- برنامه ریزی واجرا :

- انتخاب سرپرستاران وسوپروایزرین از میان سرپرستاران با تجربه

- برنامه ریزی وسامان دهی جهت افتتاح بخش های جدید

- مشارکت در جهت مقابله با حوادث غیر متقربه

- تدوین برنامه های ماهیانه از جمله کد ۱۱۵

۲- نظارت وارزشیابی:  

ارزشیابی ونظارت مستمر ومدون واحدهای پرستاری به صورت ماهیانه

اجرای دقیق سیستم ثبت ونظارت منظم اجرای آن توسط دفتر پرستاری – سوپروایزر هر شیفت

۳-بازخوردها:

بررسی وبرآورد دقیق نظارت وارزشیابی های انجام شده واصلاح به روز آن ها

بررسی ثبت های انجام شده وتوانمند ساختن آن با کمک از سایت های مراکز علمی ،وتحقیق در یافته

های جدید ،

نظارت کامل در کیفیت برنامه ریزی وبهینه سازی وبازخوردهای علمی ،مراقبت های پرستاری وسعی

در پیدا کردن نقاط

ضعف وقوت ،ازتباطات بیشتر واحدها وتقویت نقاط قوت ورفع نقاط ضعف وایجاد ایده های جدید

 

۴- تشکیلات : 

برمبانی دو اصل نیروی انسانی وبودجه باید عنوان کرد که ،در راستای

نیروی انسانی نهایت تلاش سازمان برمبنای گزینش علمی نیروی انسانی وارتقا سطح علمی اخلاقی

برمیانی شعار نظام پرستاری جهانی ،نظم ،آموزش وتکرار پیاده سازی شده است ودر مقوله بودجه

که در واحد پرستاری به دو قسمت تجهزات وفضای فیزیکی تعبیر می شود .فضای فیزیکی بسیار

شایسته ای با حجم نزدیک به ۱۸۰تخت خواب در حال افتتاح است ودر حال حاضر از به روز ترین

تجهیزات پزشکی وپرستاری استفاده شود .

براساس ارتقاء مستمر خدمات پرستاری تثبیت چارت تشکیلات واحدهای پرستاری –روند ارزشیابی

چارت تشکیلاتی ومحاسبه نیازهای نیروی انسانی وبررسی افزایش بخش ها ،برآورد نیروی انسانی

با نظر صاحبان فرایند پرستاری

آموزش:

با توجه به نگرش سیستم سازمانی که نیروی انسانی از مهمترین عامل رسیدن به اهداف

سازمانی می باشد (زیرا سایر منابع وارده به سامان به خودی خود نخواهد توانست هدف های سازمانی

را تحقق بخشند) وبا توجه به اینکه در یک سیستم درمانی ،برای ایجاد هماهنگی میان اهداف ونیازهای

نیروی انسانی وشیوه تأمین اهداف باید برنامه ریزی خاص به عمل آید وبا عنایت به حساسیت وجایگاه

ویژه آموزش درراستای افزایش بهره وری وکارایی کارکنان ،آموزش دردو راستای تعیین اهداف کوتاه

مدت وبند مدت انجام پذیرفته است که این هدف ها در چارچوب نیاز سنجی مشتریان داخلی وخارجی

تدوین وبرنامه ریزی شده

فعال سازی واحد پژوهش وتشکیل کمیته پژوهش با همکاری خانم دکتر طالقانی (رئیس دانشکده

پرستاری ) وآقای دکتر مهرزاد

راه اندازی واحد آموزش سلامت به بیماروآموزش ترخیص

 

در خصوص کارکنان آموزش ها شامل:

-آموزش در طول سنوات خدمت (آموزش ضمن خدمت به صورت تخصصی وعمومی

-آموزش مداوم کارکنان

-آموزش بر اساس نیاز تئوری وکاربردی(داخلی وسازمانی)

-آموزش در شروع کارشامل بیوگرافی بیمارستان – چارت سازمانی- انتظارسیستم درمانی از

نیروی جدید

-آشنایی باقوانین بیمارستان در خصوص واحد حسابداری –کارگزینی –بهداشت وحاکمیت بالینی

-اشنایی باقوانین پرستاری ازجمله ثبت پرستاری

پرونده آموزش شامل آموزش های تئوری –آموزش کار با دستگاهها –فعالیت وایت برد-فعالیت ترجمه –

فعالیت برگزار ی کلاس درون بخشی....

وتهیه فرم مخصوص ثبت عملکرد توسط خود پرسنل وارائه  پوشه مخصوص  ثبت  عملکردی

توسط خود پرسنل وارائه آن به کلیه پرسنل

-تهیه وارائه پوشه مخصوص پمفلت جداگانه برای هرپرسنل

تشکیل کمیته های آموزشی وکگمیته  پرستاری جهت حمایت از اندیشه ها ی خلاق وامکان چند

بعد نگری وتوانایی استفاده از تفکرواگراوعوامل فردی (۱-علاقه مندی به امورآموزشی –توانا یی ها....)

-برنامه ریزی های گوناگون شامل

۱-آزمون های تئوری وعملی بخصوص آزمون عملی درخصوص طرزکاربا دستگاهی از جمله

پالس اکسی متر ،پمپ اینفوژن ،ست فیلتر دار،اکسیژن ساز و....EKGدستگاه

۲-اطلع رسانی درون بخشی از طریق وایت بوردها ،پملت ها و....

۳- تهیه پوشه های مخصوص پرسنلی وارائه آن به پرسنل جهت ضبط ونگهداری مقالات آموزشی

۴-تهیه زونکن مخصوص عملکردی پرسنل در خصوص آموزشی

۵- شرکت پرسنل در سیمنارهای استانی وخارج از استان به عنوان شرکت کننده – سخنران

ارائه مقاله

۶-در خصوص آموزش بیماران وهمراهان روشهای زیر به کار گمارده میشود .

آ-  آموزش های حین بستری

ب- آموزش های زمان ترخیص

ت- در اختیار داشتن پمفلت های مربوطه در بخش ها ودر اختیار آنان

ث- قبل از شروع در مان آموزش وطالاع رسانی دقیق توسط پزشک معالج

ج- آموزش چهره به چهره واعلام آن در کمیته های مربوطه

ح- تهیه مقالات مخصوص مددجویان