previous pauseresume next

مسئول واحد های پشتیبانی

 


 

نام ونام خانوادگی:                                                       امیر مهرشاد

سمت:                                                                    مسئول واحد های پشتیبانی 

تلفن:                                                                       ۳۲۳۵۰۲۱۰-۰۳۱

شماره داخلی:                                                             ۲۰۰۶

#####################################################################

شرح وظايف:

- ایجاد هماهنگی بین امور ستادی با وظایف و مسئولیت های اصلی به منظور دستیابی هر چه سریعتر به هدفهای مورد نظر

- نظارت بر حسن جريان كليه امور واحدهاي تحت سرپرستي.

- صدور دستورات لازم به منظور ايجاد هماهنگي بين واحدهاي تحت پوشش.

- سازماندهي فعاليتهاي مربوط و تقسيم كار و تعيين وظائف و حدود مسئوليت و اختيارات واحدهاي تحت سرپرستي.

- تعيين خط مشي واحدهاي تحت سرپرستي طبق اهداف تعيين شده مركز و نظارت بر حسن اجراي آن.

- صدور دستورالعملها و ضوابط مربوطه.

- شركت در كميسيونها، سمينارها و جلسات مختلف و تهيه گزارشات لازم جهت استحضار مقام مافوق

- نظارت برحسن انجام وظیفه کارشناسان حوزه مدیریت خدمات اداري و حرفه اي.

- نظارت، بررسي و تأييد كاركرد شركتهاي طرف قرارداد و تنظيم چك ليست ارزشيابي آنها

- برنامه ریزی لازم به منظور ایجاد محیط مناسب کاری در سازمان و برقراری حسن تفاهم بین کارکنان.

- همکاری و اقدام در تهیه و تنظیم نمودارهای سازمانی و تشکیلات تفصیلی سازمان و به روز نگهداشتن آن.

- طراحی، توسعه، ایجاد و بروز آوری پایگاه های داده و بانک های اطلاعاتی لازم جهت ثبت و ضبط اطلاعات پایه و تفضیلی مورد نیاز به منظور اجرای هر چه موثرتر و کارآمدتر وظایف حوزه مديريتي

- طراحی، توسعه و ایجاد اولیه پایگاه های داده و بانک های اطلاعاتی مورد نیاز جهت ثبت سوابق و اطلاعات به وجود آمده و تجربیات کسب شده در طول انجام فعالیت های واحد سازمانی و ارائه آن به واحد مدیریت برنامه ريزي و ارزيابي عملكرد

- بروز آوری پایگاه های داده و بانک های اطلاعاتی مذکور در بند قبل

- تهیه و تنظیم گزارشها و آمارهای منظم از وضعیت اداری و پرسنلی واحد و ارائه آن به مافوق مربوطه.

- رعایت کلیه آیین نامه ها و دستور العملهای سازمان در موارد تعیین شده.

- بررسی تحقیقات اداری کارکنان در سطح سازمان و تهیه گزارش لازم به مدیریت

- انجام سایر امور محوله و مربوط بنا به تشخیص و ارجاع به مقام مافوق