previous pauseresume next

مشاوره تحقیقاتی

مشاوره تحقیقاتی

با عنایت به هدف نهادینه نمودن پژوهش در بیمارستان، توسعه کمی و کیفی تحقیقات، هدفمند نمودن فعالیت های پژوهش های کاربردی و حمایت همه جانبه از علاقمندان به امر پژوهش، واحد توسعه تحقیقات بالینی امکان مشاوره تحقیقاتی را در روزهای چهارشنبه ساعت ۱۳-۱۰ جهت علاقمندان فراهم نموده است.