previous pauseresume next

مراسم معارفه مسئول درآمد و امور قراردادهای بیمارستان

روز شنبه ۱۹مهرماه مراسم معارفه سرکار خانم فرزانه کیانی به عنوان سرپرست واحد درآمد و جناب آقای نوید بابایی به عنوان سرپرست قراردادها با حضور جناب آقای دکتر جهانگرد معاون مدیریت مالی در امور درآمد دانشگاه و هیئت همراه در سالن شورای بیمارستان برگزار گردید.