previous pauseresume next

سرطان چیست

سرطان چیست؟(بخش بیست وسوم)

سرطان ریه

نوعی بیماری است که مشخصه آن رشد کنترل‌نشده سلولدربافت‌هایریهاست.اگر این بیماری درمان نشود،رشد سلولی می‌تواند در یک فرایند به نام متاستازبه بیرون ازریه گسترش پیدا کند و به بافت‌های اطراف یا سایر اعضای بدن برسد.

سرطان چیست؟(بخش بیست و دوم)

سرطان بیضه رشد بیش  ازحد سلولهای بیضه می باشد که به صورت یک توده سفت اغلب بدون درد در بیضه خود رانشان می دهد. علت ایجاد آن مانند اغلب سرطان ها نامشخص است. سرطان بیضه در اغلب موارد یک طرفه است اما گاهی ممکن است دوطرفه باشد

سرطان چیست؟(بخش بیست و یکم)

مقدمه:

رحم یا زهدان بخشی از اندام تناسلی زنان است که به لحاظ اندازه و شکل مانند یک گلابی خالی و وارونه است. رحم در قسمت پایین شکم، میان مثانه و روده بزرگ قرار دارد و توسط ماهیچه هایی در این قسمت مستقر شده است. رحم به واژن و دهانه یا گردن رحم متصل است.

سرطان چیست؟(بخش بیستم)

سرطان کلیه

بیماری سرطان درکلیه یاسلول‌های کلیه را مبتلا می‌سازد و یاسلول‌های درون لگنچه‌های کلیه را هدف قرار می‌دهد.سرطان کلیه می‌تواندیک تومور ثانویه ناشی از متاستاز سرطانی دیگردر هرکجای بدن باشد.

سرطان چیست؟(بخش نوزدهم)

سرطانمثانه:

مثانه

مثانه،اندامی توخالی دربخش پایینی شکم است.این اندام،ادرار راکه توسط کلیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها تولیدمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود ذخیره می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند.ادرار،ازهردوکلیه و از طریق لوله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای به ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نام حالب(میز نای)،به مثانه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ريزد.یک لایۀ عضلانی خارجی،غشاي داخلی مثانه راپوشانده است 

سرطان چیست؟(بخش هجدهم)

سرطانپروستات

سرطانپروستات بیماری است که طی آن،سلول‌های بدخیم در بافت‌های پروستات تشکیل می‌شوند.سرطان پروستات یکی ازشایعترین سرطانها درمردان

می باشد.

سرطان چیست؟(بخش ۱۷)

کانسرپستان

مقدمه:

سلولهای تشکیل دهنده پستان مثل میلیونها سلول تشکیل دهنده بدن انسان تحت تأثیرودستورات از قبل تنظیم شده ژنهای داخل سلولی از یک روند طبیعی رشد وتکا مل تبعیت می کنند.

سرطان چیست؟(بخش شانزدهم)

سرطان روده بزرگ

مقدمه

سرطان روده بزرگ بیماری است که در آن سلول‌های بدخیم (سرطانی) در بافت روده بزرگ شکل می‌گیرند.کولون ورکتوم قسمتهائی از روده بزرگ هستندکه قسمتی از دستگاه گوارش به حساب می آیند.کولون حدود ۱ تا ۱.۵ مترابتدای روده  بزرگ،ورکتوم چند سانتی‌متر انتهایی آن است.

سرطان چیست؟(بخش پانزدهم)

کانسر معده

مقدمهمعده ناحیه ازبدن است که بین قفسه سینه ولگن قرار دارد و عمده ترین قسمت نگهداری وهضم غذاست.

سرطان معدهدرکل دنیا سرطان معده دومین سرطان شایع می باشد ومی تواند هرقسمتی از معده را درگیرکرده وبه سایر قسمت های بدن نیز انتشار پیدا کند.

سرطان چیست؟(بخش چهاردهم)

سرطان مری

تعـریف :

 مری یک لوله عضلانی است که رابط بین دهان و معده بوده و غذا و مایعات رابه معده مي‌رساند.این لوله حدوداً ۳۰-۲۵ سانتی‌متر است.قطر تنگ‌ترین قسمت آن حدود۵/۲سانتی‌متر است.

جدار مری ازچندین لایه تشکیل شده است

صفحه‌ها

اشتراک در سرطان چیست