previous pauseresume next

زنان یائسه و سلامت استخوانی آنها

شعار روز جهانی پوکی استخوان در سال ۲۰۱۳

"زنان یائسه و سلامت استخوانی آنها"

پوکی استخوان نوعی بیماری مربوط به بافت استخوان است که نازک شدن و کاهش تراکم استخوان ها را موجب    می شود، این بیماری در تمام گروهای سنی و جنسی با توجه به وضعیت خاص آنها به وجود می آید و در قرن حاضر  به شدت رو به افزایش است به طوری که سازمان بهداشت جهانی به آن لقب اپیدمی خاموش قرن داده است.

 از دست دادن توده استخوانیدر سن یائسگی به مدت ۵ تا ۱۰ سال تسریع می شود و بعد از آن توده استخوانی آنها مانند مردان شروع به کاهش می کند،زمان کاهش استخوان در زنان کمی پیش ازیائسگی است و مردان در دهه پنجم زندگی این کاهش را تجربه می کنند و میزان از دست رفتن استخوان های اسفنجی در میان زنان سریع تر است وافرادی که زمینه بیماری خاصی ندارند استفاده از استروژن می تواند مانع از تسریع روند پوکی استخوان شود.

عوامل محیطی مؤثر برجذب کلسیم

  • ویتامین A،عامل مؤثربرجذب کلسیم است
  • دیر خوابیدان مانع از جذب کلسیم می شود
  • مصرف چربی های زیاد مانع از جذب کلسیم می شود
  • سرب موجود در غذا و هوای آلوده جانشین کلسیم در بدن می شود
  • کاهش فعالیت بدنی موجب کاهش سن پوکی استخوان در کشور است
  • ذرات معلق درهوا(بخصوص در شهرهای بزرگ)مانع از جذب کلسیم می شوند

واحد آموزش سلامت ۲۸/۷/۹۲