previous pauseresume next

رئیس اداره فناوری اطلاعات سلامت

نام ونام خانوادگی:          الهه صادقی

سمت:                          رئیس اداره فناوری اطلاعات سلامت   

تلفن:                            ۳۲۳۵۰۲۱۰-۰۳۱

شماره داخلی:                ۲۱۰۶

 

شرح وظايف

v     ساماندهی نیروی انسانی در واحد های تحت سرپرستی و نظارت بر عملكرد پرسنل

v     تنظیم فرایندها  و فعالیتهای اداره  طبق استاندارها ، دستورالعمل ها و سنجه مدیریت اطلاعات سلامت

v     ارزيابي مستمر فرايندهاي جاري سيستم و ارائه راه كارهاي مناسب جهت ارتقاء مستمر فرايندها

v     پيگيري و پياده سازي جديد ترين تكنولوژي و فناوري در اداره مدیریت اطلاعات سلامت  و ارتقاء کیفیت خدمات این اداره

v     ابلاغ كليه دستورالعملهاي مرتبط به  پرسنل واحدهاي تحت سرپرستي  خود جهت آگاه سازي پرسنل از مجموعه قوانين جديد

v     ارزيابي عملكرد كاركنان در واحدهاي تحت سرپرستي بر اساس معيارهاي تعريف شده به منظوراجراي سيستم تشويق و تنبيه و ايجاد انگيزه

v     نياز سنجي آموزشي پرسنل واحد مدیریت اطلاعات سلامت

v     پيگيري در جهت جذب نيروي انساني متخصص و بكارگيري نيروها در رديف هاي جذب شده اختصاصي

v     پيش بيني و برآورد مقدار فرم هاي مورد نياز مرکز،پیگیری  جهت چاپ آنها  و تحویل به بخشها و واحدها طبق درخواست

v     تنظيم نهايي گزارشات آماری و بروز رسانی اطلاعات سامانه های آماری

v     برگزاری کمیته های مدیریت اطلاعات سلامت ،ارائه ی گزارش از وضع موجود در حیطه ی وظایف ،طرح پیشنهاد،تنظیم صورتجلسات ، پیگیری مصوبات آن و انجام اقدام اصلاحی در صورت نیاز

v     پاسخگویی به ارباب رجوع و رسیدگی  به مشکلات مراجعین

v     پاسخگويي به مكاتبات از طریق اتوماسیون

v     ارائه پیشنهاد جهت ارتقاء سیستم اطلاعاتی بیمارستان( HIS  ) و پیگیری آن

همكاري در زمينه انجام كارهاي پژوهشي و تحقيقاتي