previous pauseresume next

تکریم بانوان فداکار کادر بهداشت ودرمان در مقابله با کوید ۱۹

روز شنبه۳آبان ماه از سرکارخانمها دکترالهه نصری و مریم حقیقت به پاس و تکریم بانوان فداکار کادر بهداشت ودرمان در مقابله با کوید ۱۹  توسط مسئولین بیمارستان تقدیر و تشکر بعمل آمد