previous pauseresume next

بايگانی مدارك پزشكي،ارباب رجوع واسکن

نام ونام خانوادگی:          فرزانه آقاداودی

سمت:                          کارشناس مدارک پزشکی

تلفن:                            ۳۲۳۵۰۲۱۰-۰۳۱

شماره داخلی:               ۲۲۲۱-۲۰۲۱

*************************************************************************

نام ونام خانوادگی:          مریم موذنی

سمت:                          کارشناس مدارک پزشکی

تلفن:                            ۳۲۳۵۰۲۱۰-۰۳۱

شماره داخلی:               ۲۲۲۱-۲۰۲۱

 

شرح وظايف

 

 • آماده سازی پرونده جهت اسکن (باز کردن پرونده ، چک اوراق و سربرگها )
 • پوشه سازی و اسکن اوراق پرونده در نرم افزار اسکن
 • سازماندهی درونی اوراق پرونده  بر اساس استاندارد موجود
 • الصاق پرونده بر روی جلد مورد نظر
 • بايگاني پرونده ها بر اساس روش تعيين شده
 • بازیابی ،تحویل و تحول پرونده های بیماران به واحد های درخواست کننده طبق دستورالعمل موجود
 • پيگيري پرونده هاي خارج شده از واحد
 • رعايت اصول اخلاق حرفه اي و حفظ اصل محرمانگي اطلاعات پزشكي
 • پاسخگويي به درخواستهاي ارباب رجوع طبق دستورالعمل واگذاری اطلاعات
 • تهیه و تنظیم تصاویر مدارک بالینی بیماران طبق درخواست ها ی کتبی  خارج از سازمانی بر طبق  قانون واگذاری اطلاعات
 • نگهداشت از تجهيزات اختصاصي واحد
 • انجام امور محوله طبق دستورالعمل ها،خط مشی ها و روش های اجرایی مدون