previous pauseresume next

ارزش ها

 

  1. رعایت ارزش های اخلاقی و موازین شرعی در تمام سطوح
  2. احترام به حقوق بیماران و همراهان
  3. مسئولیت پذیری برای حفظ محیط زیست
  4. ارزش گذاری براساس خلاقیت و نوآوری
  5. ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی مناسب به فراگیران مطابق استاندارهای آموزشی و پژوهشی
  6. توانمند سازی نیروی انسانی به عنوان ارزشمندترین سرمایه سازمان
  7. پاسخگویی در راستای بهبود مستمر کیفیت خدمات و ارتقاء سطح ایمنی بیماران براساس استانداردهای اعتباربخشی
  8. ترویج مدیریت مشارکتی و فرهنگ کار تیمی در سطح بیمارستان