previous pauseresume next

آموزش واحد

دستورالعمل نحوه ي گزارش دهي اختياري و اجباري خطاها۹۵ بيمارستان سیدالشهداء

فرآیند مکتوب به حداقل رساندن خطاهابا فونت درشت

 

درس آموخته ها (learn and share)

۱-در سهای گرفته شده از خطا

۲-در سهای گرفته شده از خطا

۳-در سهای گرفته شده از خطا

 

سرفصل های آموزشی

استانداردهای تلفیق دارویی

اجتناب از اتصالات نادرست

کد وقایع ناخواسته(NEVER EVENT)

ایمنی بیمار

۸گام ساده برای حفظ ایمنی بیمار درزمان بستری

 

پوسترهای واحد ایمنی

پیشگیری از سقوط 

پیشگیری از سقوط اطفال

نمایه ی تغیر وضعیت در بیماران استراحت مطلق