previous pauseresume next

کمیته فناوری اطلاعات و مدارک پزشکی

 روز دو شنبه ۲۹ مهر ماه ساعت ۱۰ صبح کمیته فناوری اطلاعات و مدارک پزشکی درجهت برنامه تحول نظام سلامت با حضور مدیر و  اعضاي اين كميته در دفتر ریاست تشكيل گردید

کمیته تغذیه ورژیم درمانی

روز دو شنبه ۲۹ آبان ساعت ۸:۳۰ صبح کمیته تغذیه ورژیم درمانی درجهت برنامه تحول نظام سلامت با حضور مدیر و اعضای این کمیته در دفتر ریاست برگزار گردید.

کمیته مستند سازی پزشکان

روز شنبه ۲۷ آبان ساعت ۸:۳۰ صبح کمیته مستند سازی پزشکان با حضور رئیس و اعضای این کمیته در دفتر ریاست برگزار گردید.

آگهي مزایده عمومی اجاره محل آزمایشگاه کلینیکال بیمارستان

واحد مزایده گزار:بیمارستان سیدالشهداء (ع)               

موضوع مزایده : اجاره محل آزمایشگاه کلینیکال و مجوزهای بهره برداری از آن 

مبلغ تضمين شركت در مزایده : ۷۰/۰۰۰/۰۰ ریال

نوع تضمين شركت در مزایده :فيش واريزي يا ضمانتنامه معتبر بانكي

کلاس خطاهای مرتبط با مسنتد سازی پرستاری

روز دوشنبه ۲۲ آبان ماه ساعت ۱۰:۳۰کلاس خطاهای مرتبط با مسنتد سازی پرستاری با سخنرانی خانم صادقی در سالن آمفی تئاتر برگزار گردید.

کلاس ثبت صحیح اقدامات و مراقبت های درمانی

روز دوشنبه ۲۲ آبان ماه ساعت ۹:۳۰ کلاس ثبت صحیح اقدامات و مراقبت های درمانی با سخنرانی خانم بابا شاهی درسالن آمفی تئاتر برگزار گردید.

جلسه مدیر پرستاری با سرپرستاران

روز دوشنبه ۲۲ آبان ماه ساعت ۸:۳۰ جلسه مدیر پرستاری با سرپرستاران در سالن شورا برگزار گردید.

کلاس اصول اخذ رضایت آگاهانه

روز دوشنبه ۲۲ آبان ماه ساعت ۸:۳۰ کلاس اصول اخذ رضایت آگاهانه با سخنرانی خانم ملازاده در سالن آمفی تئاتر برگزارگردید .

دستگاه تابش دهنده ی خون و فرآوردهای خونی (گاماسل)

روز یکشنبه ۲۱ آذرماه  دستگاه گاماسل ساخت کشور کانادا که دومین دستگاه در اصفهان می باشد در بانک خون آزمایشگاه مرکز آموزشی درمانی پژوهشی امید نصب و راه اندازی گردید این دستگاه جهت پرتودهی خون و فرآوردهای خونی می باشد .

کمیته سیاست گذاری

روز یکشنبه ۱۴ آبان ساعت ۸صبح کمیته سیاست گذاری با حضور اعضای کمیته در دفتر ریاست برگزار گردید .

صفحه‌ها

اشتراک در مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی امید RSS