previous pauseresume next

ریاست بیمارستان

 

نام ونام خانوادگی:           دکتر رضا اشراقی

سمت:                          رئیس بیمارستان

تحصیلات:                       فوق تخصص جراحی سرطان

تلفن:                            ۳۲۳۵۰۲۱۰-۰۳۱

شماره داخلی:                ۲۰۰۸

################################################################################

 

چشم انداز فعلی پزشکی و بهداشت جدید به درخت تنومند و کهنسالی شباهت دارد که با پویائی و شادابی هرچه تمامتر، لحظه به لحظه شاخه ای و شاخساری و برگ و میوه جدیدی

 

برآن می روید و سلامت انسان ها را از برکت وجود خود تامین و تضمین می نماید ولی به گواهی تاریخ، این قامت برافراشته، ریشه در عمق تاریخ و تمدن تمامی انسان ها در سراسر گیتی

 

دارد، هرچند تمامی ملل و اقوام، سهم یکسانی در آبیاری و نگهداری و رشد و تکامل آن ندارند و هرچند باغبانی آنروزِ این درخت، منجر به تولید ریشه ها، شاخه ها و برگ هائی شده باشد

که امروزه یا مستقیما اثری از آثار آنها باقی نمانده و یا دچار پوسیدگی و خشکیدگی شده باشد ولی عقل سلیم، چنین حکم می کند که یاد و خاطره و نقش حیاتبخش آنها را نیز فراموش

 

ننموده خاطره عاملان آن رشد و شکوفائی را نیز زنده نگهداشته در این زمان نیز سیره آنها را مورد مطالعه قرار داده با بهره‌گیری از فنآوری های این عصر از روش های موفق آنان اقتباس و

 

استفاده کنیم وبا یاری وهمت شما همکاران گرامی مرکزی پویا در راستای خدمت رسانی به بیماران داشته باشیم

 

دکتر رضا اشراقی

###########################################################################

 

شرح وظایف رئیس بیمارستان

 

۱. نظارت و سرپرستی کليه امور بهداشتی ، درمانی ، آموزشی و اداری مرکز .

  ۲. تعيين خط مشی های لازم به رؤسای واحدها ی مديريت داخلی ، مديريت خدمات پرستاری و ساير واحدها

  ۳. نظارت و سرپرستی بر تنظيم بودجه سالانه و امضاء اسناد مالی پس از رسيدگی .

  ۴. تصويب يا تعيين خط مشی و يا مقررات مربوط به خدمات درمانی ، آموزشی و تحقيقاتی مرکز .

  ۵. نظارت بر اجرای قانون واگذاری بخشی از امور مرکز مثل امو ر خدماتی و تأسيساتی به بخش خصوصی .

  ۶. ايجاد هماهنگی لازم با مقامات دانشگاه در مورد امور درمانی ، آموزشی و تحقيقاتی و تأمين نيازمنديهای مرکز .

  و همچنين ايجاد هماهنگی بين کليه واحدهای بين بخشی مرکز بمنظور ارائه خدمات بهتر به بيماران .

  ۷. ارائه پيشنهادات لازم جهت تأسيس يا توسعه بخشهای مرکز به مقامات ذيربط و پيگيری آنها .

  ۸. مطالعه و بررسی وضعيت نيروی انسانی و تجهيزات بيمارستانی بمنظور تأمين نيازمنديهای مرکز .

  ۹. سرپرستی جلساتی که بمنظورهای مختلف از قبيل کميته های پرستاری – مدارک پزشکی – آموزشی – ارتقاءکيفيت و غيره تشکيل می شود .

  ۱۰. فراهم کردن امکان برگزاری آموزشهای لازم به کادر فنی مرکز بمنظور ارائه خدمات مطلوب و بهتر به بيماران .

  ۱۱. شرکت در برنامه های آموزشی و تحقيقاتی پزشکی بمنظور ارتقاء سطح علمی .

  ۱۲. ارائه آمار و گزارشات مداوم به مقامات ذيربط دانشگاه .

  ۱۳. نظارت و کنترل و مراقبت از وضع دارو و لوازم فنی و تجهيزاتی مرکز جهت تأمين کسری آنها .

  ۱۴. شرکت در برنامه های آموزشی کارورزان و دستياران و دانشجويان دانشکده های پزشکی و تدريس به آنان طبق برنامه های تعيين شده .

  ۱۵. ارزيابی فعاليت واحدهای تابعه مرکز بمنظور تسريع و بهبود درانجام امور مربوطه وبرنامه ريزی صحيح تردربخش ها

  ۱۶. امضاء کليه نامه ها، احکام و مکاتبات اداری و مالی مرکز .

  ۱۷. نظارت و سرپرستی بر کار کليه کارکنان مرکز .

  ۱۸. تاييد نهايی ارزشيابی کليه کارکنان مرکز .

  ۱۹. اجرای دستورالعمل های سيستم مديريت کيفيت

  ۱ -۱۹- شرکت در دوره های لازم مديريتی ومعرفی کارکنان مرکز به آموزشهای لازم بمنظور ارتقاء مهارتهای شغلی

  ۲۰ - اجرای ساير دستورات مقامات ذيربط دانشگاه در مرکز