previous pauseresume next

برنامه های آموزشی الکترونیکی

----------------------تقویم های آموزشی  سال ۱۳۹۵----------

تقویم آموزشِي       بهمن    ماه    گروه آموزش و بهسازی منابع انسانی دانشگاه

تقویم آموزشِي       دی       ماه    گروه آموزش و بهسازی منابع انسانی دانشگاه

تقویم آموزشِي       آذر        ماه    گروه آموزش و بهسازی منابع انسانی دانشگاه

تقویم آموزشِي       آبان       ماه    گروه آموزش و بهسازی منابع انسانی دانشگاه

تقویم آموزشِي       مهر      ماه    گروه آموزش و بهسازی منابع انسانی دانشگاه

تقویم آموزشِي    شهریور    ماه    گروه آموزش و بهسازی منابع انسانی دانشگاه

تقویم آموزشِي       مرداد    ماه    گروه آموزش و بهسازی منابع انسانی دانشگاه

تقویم آموزشِي      خرداد     ماه    گروه آموزش و بهسازی منابع انسانی دانشگاه

تقویم آموزشِي  اردیبهشت  ماه    گروه آموزش و بهسازی منابع انسانی دانشگاه

 

----------------------تقویم های آموزشی  سال ۱۳۹۴----------

 

تقویم آموزشِي    بهمن       ماه    گروه آموزش و بهسازی منابع انسانی دانشگاه

تقویم آموزشِي    دی          ماه    گروه آموزش و بهسازی منابع انسانی دانشگاه

تقویم آموزشِي    مرداد       ماه    گروه آموزش و بهسازی منابع انسانی دانشگاه

تقویم آموزشِي    تیر          ماه    گروه آموزش و بهسازی منابع انسانی دانشگاه

تقویم آموزشِي  خرداماه      ماه    گروه آموزش و بهسازی منابع انسانی دانشگاه

تقویم آموزشِي  اردیبهشت  ماه    گروه آموزش و بهسازی منابع انسانی دانشگاه

 

 

----------------------تقویم های آموزشی  سال ۱۳۹۳----------

اضافه شدن دوره های جدید آموزشی در تقویم بهمن ماه گروه آموزش و بهسازی منابع انسانی

تقویم آموزشِي   بهمن         ماه  گروه آموزش و بهسازی منابع انسانی دانشگاه

تقویم آموزشِي   دي           ماه   گروه آموزش و بهسازی منابع انسانی دانشگاه

تقویم آموزشِي   آذر           ماه    گروه آموزش و بهسازی منابع انسانی دانشگاه

تقویم آموزشِي    آبان         ماه    گروه آموزش و بهسازی منابع انسانی دانشگاه

تقویم آموزشِي    مهر         ماه    گروه آموزش و بهسازی منابع انسانی دانشگاه

تقویم آموزشِي   شهریور     ماه    گروه آموزش و بهسازی منابع انسانی دانشگاه

تقویم آموزشِي    مرداد       ماه    گروه آموزش و بهسازی منابع انسانی دانشگاه

تقویم آموزشِي     تیر         ماه    گروه آموزش و بهسازی منابع انسانی دانشگاه

تقویم آموزشِي    خرداد      ماه    گروه آموزش و بهسازی منابع انسانی دانشگاه

تقویم آموزشِي  اردیبهشت  ماه    گروه آموزش و بهسازی منابع انسانی دانشگاه