previous pauseresume next

بخش ویژه

ظرفیت بخش :۱۱ تخت بستری

بیماران بستری بخش :۱-اجرای بیوپسی وآسپراسیون مغز استخوان ۲-مطالعه لامهای آسپراسیون مغز استخوان وخون محیطی ۳-انجام کموتراپی تهاجمی ۴-درمان عوارض ناشی ار شیمی درمانی شامل تب ونوتروپنی خونریزی وکم خونی ۵-اقدامات تشخیصی

نام اساتید مسئول در بخش :

آقای دکتر مکاریان

آقای دکترمحمودزاده

آقای دکترمهرزاد

خانم دکترتجویدی

خانم دکترهمتی