previous pauseresume next

بازدید معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه از پروژه هاي آماده بهره برداري بيمارستان

پنج شنبه مورخ ٢۲خرداد ماه جناب آقاي دکتر یوسفی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه از پروژه هاي آماده بهره برداري بيمارستان شامل بخش پيوند سلولهاي بنيادي ، بونكر دستگاه شتابدهنده خطي توموتراپي و پروژه توسعه بخش راديوانكولوژي بيمارستان بازديد نمودند

ايشان اقدامات انجام شده و تحولات اخير بيمارستان سيدالشهدا را انقلابي در حوزه درمان سرطان و افزايش اميد به زندگي اين دسته از بيماران در استان برشمردند.