previous pauseresume next

بازدید واحد بهبود کیفیت از بخش مردان ۲

روز چهارشنبه ۹خرداد ماه واحد بهبود کیفیت  جهت برسی سنجهای اعتبار بخشی از بخش مردان ۲ بیمارستان بازدید نمودند