previous pauseresume next

اوقات شرعی شهرستان اصفهان در سال ۱۳۹۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اوقات شرعی شهرستان اصفهان در سال ۱۳۹۳ 

* زمان های اعلام شده از مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران استخراج شده است*

بر روی تصویر زیر کلیک کنید