previous pauseresume next

ارزیابی بیمارستان توسط نمایندگان وزارت بهداشت

روز پنج شنبه مورخ ۱۴ دی ماه تیم ارزیابی کننده وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ، بخشهای هماتولوژی و انکولوژی بیمارستان را بازدید و ارزیابی نمودند